KERSTKADOKOPEN.NL  ALGEMENE VOORWAARDEN:

Breda, 19 mei 2015

Artikel 1 – Definities.

 • Omgeving: nl of gelieerde websites direct gekoppeld aan de kerstkadokopen.nl.
 • Platform: de omgeving waarop door nl producten aan Gebruikers worden aangeboden.
 • Gebruiker: iedere bezoeker van de Omgeving.
 • KK: en andere sites die draaien onder de verantwoordelijkheid van het moederbedrijf Twenty Two.
 • Klant: een Gebruiker van de Omgeving die overgaat tot de aanschaf van een product via het Platform.

 Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en/of communicatie betrekking hebbende op de website kerstkadokopen.nl of direct gekoppelde websites.
 2. Iedere Klant die een bestelling plaatst van een product dat door KK wordt aangeboden binnen de Omgeving, aanvaardt de toepasselijkheid van deze 
 3. Van het bepaalde in deze Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 4. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op zowel particuliere consumenten als zakelijke kopers.
 5. KK heeft het recht deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de site zijn gepubliceerd. Indien een koper nadien een bestelling plaatst voor een product, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Voorwaarden. Het is daarom raadzaam om deze Voorwaardente raadplegen alvorens een bestelling voor een product wordt geplaatst.

Artikel 3 – klantaccount

 1. De Klant dient tenminste aan de volgende eisen te voldoen:
  1. de Klant dient een klantaccount bij KK te hebben;
  2. de Klant is minimaal 18 jaar oud;
  3. de Klant is per e-mail bereikbaar.
 2. KK is te allen tijde gerechtigd om bepaalde bestellingen voor artikelen niet te verwerken dan wel daar voorwaarden aan te verbinden als dit noodzakelijk is.
 3. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat van zijn gebruikersnaam en wachtwoord wordt gemaakt. KK raadt de Klant dan ook aan om een uniek wachtwoord te gebruiken en dit wachtwoord zorgvuldig geheim te houden.
 4. De Klant is niet gerechtigd om anderen gebruik te laten maken van zijn account.
 5. De Klant verklaart in overeenstemming te handelen met de Voorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving.
 6. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in het eigen account.

Artikel 4 – Bestelling en levering

 1. Een Klant kan via het normale bestelproces bij KK een bestelling plaatsen voor een product dat door kerstkadokopen.nl of derden wordt geleverd.
 2. De Klant ontvangt van KK per mail een factuur en een pakbon bij aflevering.
 3. De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de koper aan de KK ter zake van de betreffende bestelling verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 5 – Vergoeding en betaling

 1. De Klant is de koopprijs van het via het Platform aangekochte product en verzendkosten inclusief btw verschuldigd aan KK en is niet van zijn betalingsverplichting gekweten door rechtstreekse betaling aan derden. Betaling door de Klant kan uitsluitend plaatsvinden via het digitale betaalsysteem dat wordt aangeboden op de omgeving of vooraf door overmaking op de bankrekening IBAN 0007361874 van KK.
 2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voor levering voldoet, is KK vrij te bepalen of de leverantie nog plaats vindt dan wel te kiezen voor een later stadium van levering. Na het uitblijven van betaling binnen deze 7-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag een vertragingsrente en/of administratiekosten verschuldigd, alsmede de incassokosten, onverminderd de bevoegdheid van KK om de daadwerkelijk gemaakte buitenrechtelijke incassokosten te vorderen.

KKP zal vorderingen op de Klant behandelen conform zijn normale incassobeleid.

Artikel 6 – Informatie en gebruik gegevens

 1. Klant zal zijn e-mail zorgvuldig in de gaten houden zodat Klant tijdig kennis kan nemen van door KK verzonden informatie.
 2. KK is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet duidelijk overkomen van informatie of voor kennelijke verschrijvingen, ongeacht van wie de informatie afkomstig is of aan wie deze informatie wordt verstrekt.
 3. Klant verklaart ermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat zijn NAW-gegevens en emailadres worden gebruikt voor zover deze nodig zijn om uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst/de bestelling.

Artikel 7. Toepasselijk recht

 1. Op de Voorwaarden kopen via de websites van KK zijn uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter ten huize van verkoper.

Artikel 8. Transportschade

 Eventuele schade door transport dient binnen 24 uur na levering schriftelijk gemeld te worden aan KK. Op verzoek dient bewijsmateriaal overhandigd te worden zodat de schade in behandeling kan worden genomen.

Artikel 9. Afleverlocatie

 Koper dient KK te informeren of de locatie voor grote vrachtwagens bereikbaar is.  Er wordt vanuit gegaan dat de leverantie plaats vinden op kantoortijden of anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 10. Aflevering bij derden

Bij particuliere leveranties heeft KK de vrijheid om bij afwezigheid op het tijdstip van levering, het product/pakket aan te bieden bij de buren.  Mocht koper dit niet wensen dan dient koper dit vooraf aan te geven.

Artikel 11. Zekerheid en Communicatie

KK is dealer van de grootste specialist op het gebied van Kerst- en Themapakketten in Nederland. Koper kan een afspraak maken om hier een showroombezoek te brengen. Voor verder vragen is KK in het seizoen dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur. Wij zijn bereikbaar op 06 – 55 49 44 34 of via de email onder info@kerstkadokopen.nl

Koper ontvangt van iedere aankoop na opdracht en betaling een schriftelijk een bevestiging.

Artikel 12. Annuleringen en Retour

Bij dringende redenen kan KK de verkooptransactie op verzoek annuleren. Afhankelijk van het tijdstip en mogelijkheid tot doorverkoop van de producten wordt bepaald welke kosten in rekening worden gebracht.  Koper dient KK minimaal zes weken voor de afgesproken leverdatum een verzoek tot annulering in te dienen.